Yukarı

1)ODA KAYIT (FAALİYET) BELGESİ 

Firmaların ve esnafların resmi işlemler dolayısıyla aldığı faaliyet belgesi, ilgili firmanın faaliyetlerini yürüttüğü iş kolunu, bağlı olduğu odaya her yıl düzenlenen aidat ödemelerini yapıp yapmadığını gösteren bir evraktır. Elektrik, su, doğal gaz, internet abonelikleri ve vize çıkartma gibi önemli işlemler esnasında ilgili birime ibraz edilen belgenin üzerinde firmanın unvanı, adresi, sicil kaydı, hangi makama ibraz edileceği ve tarihi yazılıdır. Faaliyet belgesi, her yerde aynı anlamı taşısa da içerik açısından farklı sektörlere ve iş alanlarına göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca faaliyet belgesinin geçerli olabilmesi için ıslak imzalı ve mühürlü olması şarttır.

2)TİCARET SİCİL GAZETESİ

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 35’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 18.05.2004 tarihli 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 56/m maddesi kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından tatil günleri dışında her gün Ankara’da çıkarılmaktadır. 

 

Gazete’de, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ticaret siciline tescili zorunlu kıldığı hususlara ilişkin olarak emrettiği ilanlar; mahkemeler, resmi daireler ve kamu tüzel kişileri tarafından ticaret işleriyle ilgili olarak verilen ilanlar ile özel duyuru mahiyetini taşıyan (bilânço, genel kurula çağrı, rüçhan hakları vb.) ilanlar yayımlanmaktadır.