Yukarı

Misyonumuz

Üyelerimizin ticari faaliyetlerinde katma değer yaratacak ve bölgesel ekonominin kalkınması için üzerine düşen sosyal sorumluluk bilinciyle ve yeni fırsatların geliştirilmesi amacıyla, yasa ve mevzuatlar çerçevesinde tüm paydaşları ile koordine olarak çalışarak, hizmetlerini üye memnuniyeti prensipleri kapsamında gerçekleştirmektir.

Vizyonumuz

Hamzadere bölgemizdeki tarım, ticaret, turizmin büyüyerek ve sanayinin geliştirilerek, sürdürülmesinde önce bir kurum olmaktır.

Kalite Politikamız

-Bölgesel ve kitlesel kalkınma bakış açısı ile üyelerimizin memnuniyetini sağlamayı,

-Üye beklentileri odağında, mevcut yasa ve mevzuatlara uyan ve insan emeğine saygı duyan üyelerine eşit mesafe gösteren bir oda olmayı,

-Sektöründe yenilik ve değişimleri analiz ederek hizmet portföyünü bu yönde geliştirmeyi,

-Çalışanlarımızın kaliteli hizmet sunumunda etkin bir rol üstlenebilmeleri için bilgi ve becerilerini en üst seviyeye çıkararak, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı,

-Mevcut kalite yönetim sisteminin etkinliğini, tanımlanan süreçlerin performansları dâhilinde sürekli gözden geçirip her türlü iyileştirme faaliyeti için gerekli kaynakları sağlamayı, kalite politikası olarak benimsemiş ve amaç edinmiştir.

Akreditasyon İlkelerimiz

-Odamızın hizmet kalitesinin geliştirilmesi için uygulanan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon Standart şartlarına uygun Entegre Yönetim Sistemi uygulamasında kararlı olmak

-Entegre Yönetim Sistemimiz tüm süreçleri açık ve anlaşılır tarif etmek, yasal koşulların karşılanması ve proses gereklerini etkin uygulamak

-Ölçülebilir tüm proseslerde performans kriterlerine göre izleme ve ölçme metotlarını kullanmak ve sonuçlarını objektif karar alma süreçlerinde kullanmak

-Entegre yönetim sistemini etkin uygulamak, kurumun geleceğine ilişkin stratejileri oluşturmak, uygulamak, üyelerin ve toplumun memnuniyetine odaklı çalışmak

-Değişen yasal ve teknik şartlara öncelikle kurumsal yapıda uyum sağlamak, üyelerin bireysel ve kurumsal olarak bilgilenmesine ve gelişimine katkı sağlamak

-Tüm hizmet proseslerimizde çözüme ve hızlı hizmete odaklı çalışmak, yasal çerçeve içinde işlemleri zorlaştıran bürokratik düzenlemeleri üyelerimizin lehine değiştirmek

-Entegre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişmesi için iç ve dış (bağımsız) tüm kontrol mekanizmalarını çalıştırmak ve sonuçları objektif karar alma süreçlerinde kullanmak.

Mali Politikamız

-Tüm kaynaklarımızı üyelerimizin faydalanacağı hizmetlerde planlı ve etkin kullanmak, kurumumuzun mali gücünü hizmetlerimiz kapsamında sürekli geliştirmek,

-Gelirlerimizi, özvarlığımızı üyelerimize ve toplumumuza hizmet temelinde yatırımlar yaparak sürekli artırmak,

-Mali kaynaklarımızı; risk yönetimi, planlama, önceliklendirme ve ihtiyatlılık gibi muhasebe ilke ve mevzuatına uygun olarak yürütmek ve yönetmek.

-Kurumumuzun ve üyelerimizin mali menfaatlerini gözetmek,

​-Üyelerimizin ihtiyaçları, beklentileri, önerileri ve şikâyetleri doğrultusunda mesleki faaliyetlerinin geliştirilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak,

-Hedeflerimizi gerçekleştirmek için kurumsal bütçe performansımızı devamlı artırmak, Mali kaynakların kullanımında hesap verebilir konumumuzu sürdürmektir.

İnsan Kaynakları Politikamız

-Eşitlikçi, adil ve sürekli gelişime açık olmak,

-Odamızın hizmet kalitesinin geliştirilmesi için uygulanan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon Standart şartlarına uygun Entegre Yönetim Sistemi uygulamasında kararlı olmak

-İşimizin gerektirdiği nitelik, yetenek ve bütçe imkanlarımız doğrultusunda yeterli sayıda insan kaynağını istihdam etmek,

-Odamızda görev alan personel ve seçim ile göreve gelen üyelerimizin bilgi ve becerilerini arttırarak mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişimine olanak sağlamak,

-Görev tanımlarında belirlenen sorumluluk, risk, deneyim, liyakat ve performans doğrultusunda ücretlendirme yapmak,

-Odamızda görev alan tüm insan kaynaklarının kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutmak,

-Çalışanlarımızın performansını planlı olarak izlemek, performansı doğrultusunda ödül sistemi uygulamak,

-Çalışanlarımızın öneri ve beklentilerini dikkate almak,

-Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği olan bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; nitelikli, huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlamak,

-Tüm insan kaynakları uygulamalarımızı günün şartlarına göre gözden geçirip, güncellemek,

-Çalışanlarımızın eğitim-öğretim hayatlarına daimi destek olmaktır.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Kurumumuzun sahip olduğu; tüm süreçlerde girdi olarak alınan, oluşturulan, çıktı olarak sunulan ve depolanan bilgi varlıklarımızın erişiminin yetkilendirilmesi ile kolay ulaşılabilirliğinin sağlanması,  risklere karşı muhafaza edilmesi temel politikamızdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tüm paydaşlarımızın bilgilerinin güvenliğini sağlamak.

İletişim ve Haberleşme Politikamız

Bağlı bulunduğumuz yasalar, kurumumuzun vizyonu, misyonu, değerleri ve yönetim politikalarına uygun olarak; üyelerimiz, kurumlarımız ve toplumumuz ile iletişimimizi hızlı, açık, anlaşılır ve sürekli kılmak.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tüm paydaşlarımızın bilgilerinin gizliliğini sağlamak.

Bu kapsamda;

-Eşitlikçilik

-Açıklık

-Anlaşılırlık

-Süreklilik

-Zamanındalık

-Yeterlilik

-Meşruluk temel ilkelerimizdir.

Üye İlişkileri Politikamız

Üyelerimizden sürekli geri bildirim almak, kurumumuzun ilgili seviyelerinde değerlendirmek, hizmetlerimizde süreklilik ve sürekli iyileşmeyi sağlayarak, her koşulda üyelerimizin ihtiyaçlarını yasalara uygun şekilde karşılamak.

Bu amaç ile:

-Üye memnuniyetini ön planda tutmak,

-Üyelerimizin isteklerini doğru, eksiksiz, anlaşılabilir bir şekilde yanıtlamak,

-Üyelerimizin şikâyet, talep ve sorunlarını ön yargısız ve adil bir şekilde değerlendirmek

-Üyelerimizden gelen sorunları çözerken; çözüm odaklı olmak, uygulanabilir çözüm önerileri bulmak ve uygulamak

-Vizyon ve misyonumuz doğrultusunda üyelerimize kaliteli hizmet sunmak,

-İnsan kaynaklarımızın yetkinliğini sürekli artırarak hızlı ve üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunmak

-Üyelerimiz için lobicilik faaliyetlerinde bulunmak, hak ve çıkarlarını korumak

-Üyelerimizin eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarını belirleyerek üyelerimize ve üyelerimizin çalışanlarına rehber olmak

-Üye ihtiyaçları doğrultusunda hızlı ve etkin çözümler üretebilmek üye ilişkileri politikamızın temel ilkeleridir.

Üye Şikayetlerini Ele Alma Politikamız

Tüm paydaşlarımızdan gelen şikayet ve önerileri;

Kanunların verdiği yetkiler ışığında ve mali şartlarımızın elverdiği koşullarda en kısa sürede, şikayet sahibini tatmin edecek şekilde çözümleyerek kurumsal kimliğimizi sürekli geliştirmektir.

GZFT (SWOT) Analizimiz

GÜÇLÜ TARAFLARIMIZ

  

-İç ve dış paydaşları ile birlikte koordine olarak çalışması

-Odanın eleştiriye açık bir tutum sergilemesi ve olumlu veya olumsuz yanlarını görmek için bu çalışmayı yapması konusunda duyarlı olması.

-Odanın yapısını ve faaliyetlerini geliştirmek, plan ve programlarını gerçekleştirmek aktif ve etkin görev dağılımı.

-Üyelik işlemleri konusunda yasal zorunluluklar nedeni ile vatandaşa karşı zorunlu işlemler yapılabilmekte.

-Ekonomik ve siyasi gücü olan üyelerinin olması.

-Hizmet binası ve alt yapı imkânlarının yeterli olması.

-Hizmet binasına şehir merkezinde olarak ulaşımın kolay olması.

-Eğitimli ve geniş dünya görüşüne sahip olan üyelere sahip olması.

-Lobicilik faaliyetleri.

-Yapılan toplantı, seminer, eğitim, fuar vb. faaliyetlere üyelerin yoğun ilgi ve katılım göstermesi.

-İşyerlerinin pek çoğunun birbirini tanıyor olması ve sorunların hızlı çözümlenmesi

-Ticaret, tarım ve turizm açısından Keşan’ın doğal kaynak, arazi ve hammadde olarak yeterli imkâna sahip olması.

-Oda Meclis ve Yönetim Kurulunun kararlı ve dinamik olmaları.

-Personelin eğitim seviyeleri yüksek ve biriminde yetkin kişiler olmaları.

-Kurumlar ve diğer STK’lar ile olan işbirliği.

-Gündemi takip ederek fırsatlarla ilgili üyeleri bilgilendirmek.

-Bölgede erkek ve kadın girişimci yapısının ve genç nüfusun fazlası olması

-TOBB Akredite Oda olarak B seviyede hizmet vermesi

-ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2018 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistemleri gibi uluslararası standartlara sahip oda olmak.

-Keşan’ın coğrafi konumu itibariyle büyükşehir ve yurtdışına yakınlığı ile jeopolitik konumunun önemi

-Türkiye’de ilk kez Ticaret-Üniversite işbirliğini arttırmak amacıyla odamızın Öğrenci Meclisinin kurulması

 

ZAYIF TARAFLARIMIZ

-Dış ticaret yapan üye firma sayısının az olması.

-Bölgedeki diğer yöresel ürünlerin coğrafi işaretlerinin olmaması

-Bölgede üretilen birçok yerel ürünün marka tescilli olmaması.

-Bölgemizde sanayiye yönelik büyük fabrikaların ve işyerlerin olmaması.

-Bölgenin yatırım teşviklerinden yeterince faydalanamaması.

-Bütçenin kısıtlı olması.

-Mevcut üniversitenin beklenen  kapasitenin altında kalması

FIRSATLARIMIZ

-Bölgemizdeki Oda ve Borsalar ile işbirliği içinde olunması.

-Dünyanın kendi kendini temizleyebilen 3. Körfezi olma özelliğine sahip olan ve bölgenin turizm potansiyelini oluşturan Saros Körfezi’nin olması.

-Keşan’ın stratejik açıdan gelişmeye elverişli olması.

-Genç ve girişimci bir nüfusa sahip bir bölge olması.

-Tarım ve turizm gibi gelişmekte olan sektörlerin olduğu bir bölge olması.

-Yunanistan ve Balkanlara yakın olması.

-Yatırıma müsait yerlerin olması.

-Kamu kurum ve kuruluşlarla diyaloğu.

-Trakya’nın GAP’ı olarak adlandırılan Hamzadere Barajı’nın bölgede olması.

-Odamız coğrafi işareti olan İpsala Pirincinin Avrupa Birliğinde tescili yapılarak pirinç ihracatının arttırılmasına katkı sağlamak.

-Hamzadere Gıda OSB ve İpsala Karma OSB kurulması ile üretim ve ticaretin arttırılması.

-Çanakkale köprüsünün tamamlanması ile karayolu trafiğinin bölgemizden yoğun olarak kullanılması

-Önceki dönem Oda Başkanın Keşan Belediye Başkanı seçilmesi

-Turizm altyapısının yeterince gelişmemiş olması

TEHDİTLERİMİZ

-1/25 Binlik turizm yatırım planlarının açıklanmaması. Firmaların ileriye dönük uzun vadeli planları olmaması. Şirketlerde kurumsallaşma kültürünün yeterince yerleşmemesi.

-Küresel ekonomideki yavaşlama

-Demiryollarının İlimize ulaşamamasının getirdiği lojistik sorunlar.

-Tarıma elverişli arazilerin yeterli ve tekniğine uygun sulanamaması.

-Mevcut üniversitenin beklenen  kapasitenin altında kalması sonucu üniversitenin kapatılma durumu

-Bölgemizde üretilen tarım ürünlerinin çeşitliliğinin yetersiz olması

-İç gümrüklemenin olmaması